Don Antonio Pizza & Burger

Obchodní podmínky rozvozu v Brně

OZNAČENÍ STRAN
Prodávající a provozovatel pro oblast Brno a blízké okolí: Toscana caffé s.r.o., se sídlem Chvalovka 5, 635 00 Brno, IČ 28330293, DIČCZ28330293, další kontaktní údaje [email protected], +420 702 33 00 33 a +420 702 88 30 00

V případě, že se podmínky vztahují na oba prodávající (provozovatele), jsou v podmínkách označeni jako Don Antonio.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.donantonio.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Don Antonio nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Don Antonio nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE
1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.donantonio.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží. Pro objednávky s rozvozem si vyhrazuje Don Antonio právo akceptovat pouze objednávky, které obsahují min. jedno hlavní jídlo (pizza, burger, tortilla, burrito, obědový salát). Samotné přílohy, přílohové saláty, nápoje, apod., bez hlavního jídla, nerozváží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 702 33 00 33 a +420 702 883 000 , nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.donantonio.cz) bude u Don Antonia uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Don Antonio nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4.Don Antonio si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky.Don Antonio si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany Don Antonio je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Don Antonio za přijatou, pokud Don Antonio nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze stranyDon Antonio ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Don Antonio. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Don Antonio oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách Don Antonio nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

10. V případě objednání alkoholického nápoje objednávajicí prohlašuje, že na požádání předloží svůj doklad totožnosti za účelem zjištění, je-li starší 18 let.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ
1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Don Antonio vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Don Antonio oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 5.001,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Don Antonio povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY
1. Způsoby platby: platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány GOPAY). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Na stravenky Don Antonio nevrací.

3.Don Antonio expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Don Antonio souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

5. Doba rozvozu:
pro Brno a okolí každý den 10:00 do 23:00 hod

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

7. Místa pro osobní odběr
Don Antonio - Táborská, Táborská 78, 615 00 Brno
Don Antonio - Optátova, Optátova 2a, 637 00 Brno

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ
Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (Don Antonio si vyhrazuje cca 10 – 20 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Don Antonio neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

Seznam zón

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY
1. E-shop http://www.donantonio.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Don Antonio nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Don Antonio si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Don Antonio si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Don Antonio i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)
1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Don Antonio neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Don Antonio je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující Don Antonio, co ještě vrátit může, a dá Don Antonio náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Don Antonio odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Don Antonio.

8. Reklamaci vyřídí Don Antonio neprodleně. O průběhu reklamace Don Antonio kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovny jsou tyto:
Don Antonio - Táborská, Táborská 78, 615 00 Brno
Don Antonio - Optátova, Optátova 2a, 637 00 Brno

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Don Antonio již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
odstranění vady dodáním nové věci
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny
odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí Don Antonio výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Don Antonio, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu Don Antonio, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li Don Antonio vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Zde naleznete naše podmínky rozvozu. Pokud vaše oblast v nabídce není, pak bohužel na toto místo nezavážíme. V případě, že si nejste jistý(á), do které oblasti patříte, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

 
OblastMinimální objednávka
Bedřichovice 339 Kč
Bohunice 259 Kč
Bosonohy 339 Kč
Brno - střed 189 Kč
Bystrc 339 Kč
Černá Pole 189 Kč
Černovice 189 Kč
Dolní Heršpice 339 Kč
Dvorska 339 Kč
Horní Heršpice 259 Kč
Husovice 189 Kč
Chrlice 339 Kč
Ivanovice - Globus 339 Kč
Jundrov 339 Kč
Kníničky 339 Kč
Kohoutovice 339 Kč
Komárov 189 Kč
Komín 339 Kč
Královo Pole 259 Kč
Lesná 189 Kč
Líšeň 189 Kč
Maloměřice 189 Kč
Medlánky 339 Kč
Modřice

339 Kč

Moravany 339 Kč
Nový Lískovec 339 Kč
Obřany 259 Kč
Ostopovice 999 Kč
Pisárky 259 Kč
Podolí 339 Kč
Ponava 189 Kč
Popůvky 999 Kč
Roviny 339 Kč
Rozdrojovice 999 Kč
Řečkovice 339 Kč
Slatina 189 Kč
Soběšice 999 Kč
Staré Brno 189 Kč
Starý Lískovec 339 Kč
Šlapanice 339 Kč
Štýřice 259 Kč
Troubsko 999 Kč
Tuřany 339 Kč
Veveří 189 Kč
Vinohrady 189 Kč
Zábrdovice 189 Kč
Žabovřesky 259 Kč
Žebětín 339 Kč
Židenice 189 Kč