Don Antonio Pizza & Burger

Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Tento dokument slouží k informování našich zákazníků o zpracování jejich osobních údajů a o právech s nimi souvisejících, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”).
  2. Správcem osobních údajů uživatelů webových stránek www.donantonio.cz podle čl. 4 bod 7 GDPR je Toscana caffé s.r.o., IČ: 28330293, DIČ: CZ28330293, se sídlem Chvalovka 1331/5, Bystrc, 635 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61784 (dále jen jako „správce“).
  3. Kontaktní údaje správce:
   • adresa sídla:       Toscana caffé s.r.o., Chvalovka 1331/5, Bystrc, 635 00 Brno
   • provozovny:      
    • Táborská 78, 615 00 Brno
    • Optátova 2a, 637 00 Brno
   • tel.: +420702330033 (provozovna Táborská), +420702883000 (provozovna Optátova)
   • e-mail: [email protected]
  4. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zdroje a kategorie osobních údajů
  1. O našich zákaznících evidujeme pouze osobní údaje nezbytně nutné pro realizaci objednávky (zejména pro její zpracování a následné doručení), a to:
   • jméno a příjmení
   • adresa
   • telefonní číslo
   • e-mail
  2. Výše uvedené osobní údaje od zákazníků získáváme prostřednictvím jejich registrace na webových stránkách www.donantonio.cz, popř. při zadání konkrétní objednávky (osobně, e-mailem či telefonicky).
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Veškeré osobní údaje našich zákazníků zpracováváme pouze za účelem plnění smlouvy. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR k tomu tedy není vyžadován souhlas a takto poskytnuté osobní údaje jsme oprávněni využívat po celou dobu trvání registrace zákazníka na našich webových stránkách, přičemž zákazník je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit.
  2. Osobní údaje našich zákazníků nejsou automaticky analyzovány, neprovádíme tzv. profiling, nevyužíváme soubory cookies.
  3. Správce nepředává osobní údaje svých zákazníků třetím osobám, a to s výjimkou jejich předání Policii České republiky a dalším příslušným orgánům v souvislosti s případným vymáháním pohledávek správce vůči zákazníkovi.
 4. Doba uchovávání osobních údajů
  1. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Práva subjektů osobních údajů
  1. Zákazník má právo na:
   • přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
   • opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
   • omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
   • výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
   • vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
   • přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
   • právo odvolat souhlas se zpracováním (v případě, že byl udělen) písemně nebo elektronicky na adresu sídla nebo email správce uvedený v bodě 1.3.
  2. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu v souladu s čl. 77 GDPR, a to v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
  3. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí je však nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy.
 6. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany jím zpracovávaných osobních údajů (datových úložišť i úložišť v listinné podobě).
  2. Správce výslovně prohlašuje prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, kterými jsou pouze jeho pracovníci. 
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.
  2. Odesláním objednávky či registrací na webových stránkách správce zákazník potvrzuje, že byl seznámen s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů, a že je v celém rozsahu akceptuje.
  3. Správce je oprávněn tento dokument změnit. V takovém případě je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit jeho novou verzi na svých webových stránkách, popř. zaslat novou verzi zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.